Skip to main content

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution
Tungelund Aktivitetscenter

 • § 1
  • Den selvejende institutions navn er: ”Tungelund Aktivitetscenter”.
  • Den har hjemsted på Gl. Tungelundvej 9b, 8881 Thorsø.

 • § 2
  • Institutionen har til formål at drive de til Tungelund Aktivitetscenter tilhørende bygninger.
  • Bygningerne, der indeholder 2 haller samt fritids- og cafélokaler, skal anvendes til afholdelse af idræts- og kulturaktiviteter, herunder møder, kurser, stævner, udstillinger, teater, koncerter og andre formål godkendt af bestyrelsen.
  • Bygningerne er beregnet til udlejning til idrætsforeninger, ungdomsforeninger, oplysende foreninger, offentlige institutioner og andre, som ønsker at anvende faciliteterne til de ovenstående formål.

 • § 3
  • Institutionen er selvejende.

 • § 4
  • Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
  • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  • Indkaldelse til generalforsamling (såvel ordinær som ekstraordinær) sker ved bekendtgørelse på lokale medier med mindst 10 dages varsel.

   Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
   1. Valg af dirigent.
   2. Formanden aflægger beretning.
   3. Kassereren aflægger regnskab og budget.
   4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6, stk. 2, nr. 3.
   5. Valg af suppleanter, jf. § 6, stk. 3.
   6. Valg af revisor.
   7. Indkomne forslag.
   8. Eventuelt.
  • Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.
  • Enhver beboer i hjemstedskommunen, som er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
  • Såfremt blot 1 stemmeberettiget person forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted.
  • Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 14.
  • Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en proto-kol, som underskrives af sekretæren og dirigenten.
  • Institutionens regnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor.

 • § 5
  • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder anledning hertil. Begæring herom skal fremsættes skriftligt til formanden med angivelse af de emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 • § 6
  • Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

   Bestyrelsen vælges således:
   1. Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer, der repræsenterer de lokale foreninger og interesseområder. Disse medlemmer vælges for en periode på 2 år og afgår med 3 medlemmer det ene år samt 4 medlemmer det næste år.
   2. Der vælges 2 suppleanter for en periode på 1 år.
 • § 7
  • Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse valg foretages umiddelbart efter hver generalforsamling.

 • § 8
  • Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af institutionen i alle forhold med de begrænsninger, der følger af §§ 12, 14, 15 og 16.
  • Bestyrelsen foretager den nødvendige arbejdsdeling, ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale samt drager omsorg for udleje og benyttelse af institutionens bygninger.
  • Bestyrelsen fastsætter lejen for benyttelse af lokalerne i institutionens bygninger, således at der opnås en økonomisk forsvarlig drift.
  • Bestyrelsen er ulønnet, dog kan bestyrelsen beslutte, at udgifter til telefon og porto refunderes.

 • § 9
  • Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i forening.
  • Ved optagelse af lån, ændring af lånevilkår, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse, jf. § 12.

 • § 10
  • Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller mindst 2 af dens medlemmer anser det for påkrævet.
  • Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, deriblandt enten formanden eller næstformanden.
  • Over det på bestyrelsesmødet passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer.

 • § 11
  • Institutionens regnskab følger kalenderåret.

 • § 12
  • Pantsætning af institutionens midler kan ikke foretages uden generalforsamlingens beslutning, ligesom der ikke kan foretages låneoptagelse, ændring af lånevilkår og køb eller salg af fast ejendom uden forudgående vedtagelse af generalforsamlingen.
 • § 13
  • Såfremt der ved institutionens drift fremkommer et overskud, henlægges dette til imødegåelse af et eventuelt fremtidigt underskud.
  • De midler, der tilhører institutionen, indsættes på bank- eller sparekassebøger i lokale pengeinstitutter, lydende på institutionens navn.

 • § 14
  • Beslutninger om nedlæggelse, salg eller institutionens opløsning skal vedtages på en generalforsamling.
  • Til gyldig vedtagelse kræves, at forslaget ved sagens behandling opnår tilslutning fra mindst 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

 • § 15
  • I tilfælde af institutionens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens eventuelle midler, som dog primært skal anvendes til fremme af de formål, der er omfattet af § 2 og sekundært til almennyttige formål i Kommunen.

 • § 16
  • Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.
  • Forslag til vedtægtsændringer skal optages som selvstændige punkter på dagsordenen og bekendtgøres forud for generalforsamlingen.
  • Et eksemplar af de godkendte vedtægter fremsendes senest 14 dage efter vedtægtsændringen til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 10. marts 2005 og den 30. marts 2005.